Sparnordfonden.dk bruger cookies til at indsamle statistik. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Acceptér cookies   |   Læs mere

UddelingspolitikDel siden

Spar Nord Fondens historie:

Spar Nord Fonden – oprindelig Nordjyllandsfonden – er oprettet i 1990.

Tilbage i 1980’erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser omkring omdannelse fra selvejende institution til aktieselskab for at kunne tilføre kapital fra aktiemarkedet. En selvejende institution er kendetegnet ved ikke at have nogen ejer udover institutionen selv. Sparekasserne havde derfor et problem med hvem deres egenkapital tilhørte. Man brugte betegnelsen ”herreløs” kapital. En omdannelse fra selvejende institution til aktieselskab med samtidig udstedelse af nye aktier ville give de nye aktionærer andel i denne ”herreløse” kapital.Folketinget vedtog derfor en lov – kaldet Omdannelsesloven - der gav mulighed for at hele egenkapitalen i sparekassen blev overdraget til en fond.Da det nye sparekasseaktie-selskab hermed kom til at stå uden egenkapitalen fra sparekassen fastlagde loven samtidig, at fonden skulle købe aktier for hele egenkapitalen i det nye sparekasseaktieselskab. Herved var den ”herreløse” kapital flyttet fra egenkapital i sparekassen til aktiekapital i sparekasseaktieselskabet og med fonden som ejer. I 1990 besluttede Sparekassen Nordjylland at blive omdannet til aktieselskab og Nordjyllandsfonden (nu Spar Nord Fonden) blev dannet med egenkapitalen fra sparekassen og fonden kom til at eje godt 30 % af det nye sparekasseaktieselskab.    

Spar Nord Fondens formål: Omdannelsesloven fastlagde endvidere at fondens hovedformål er at støtte op omkring pengeinstituttet. Herudover kunne fonden have til formål at støtte almennyttige og velgørende formål.

I Spar Nord Fondens vedtægter er anført:

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at:
Videreføre Sparekassen Nordjyllands virksomhed gennem Spar Nord
Bank A/S og herunder at virke til gavn for almennyttige og velgørende
formål efter bestyrelsens frie skøn

Videreførelsen af Sparekassen Nordjyllands virksomhed gennem Spar Nord Bank A/S sker ved at Spar Nord Fonden til stadighed vurderer Spar Nord Bank A/S’ virksomhed bl.a. ved at deltage i de kapitaludvidelser, der sker i Spar Nord Bank A/S. Spar Nord Fonden har ikke altid haft likvide midler til at følge de kapitaludvidelser, der har været i Spar Nord Bank A/S, hvorfor Spar Nord Fonden har udvandet sin ejerandel af Spar Nord Bank A/S til pt. 18,5 %. Udvandingen er helt i overensstemmelse med de oprindelige tanker bag Omdannelsesloven.

Bestyrelsen for Spar Nord Fonden har endvidere besluttet ikke at gældsætte fonden, hverken til kapitaludvidelser i Spar Nord Bank A/S eller til løbende donationer til almennyttige og velgørende formål. Spar Nord
Fonden har derfor ingen gældsforpligtigelser.

Spar Nord Fondens donationer:
Spar Nord Fondens donationer foretages på baggrund af udbytter fra fondens ejerandel af aktiekapitalen i Spar Nord Bank A/S. Bestyrelsen for Spar Nord Fonden fastlægger årligt et beløb, som fonden vil donere til almennyttige og velgørende formål. Beløbets størrelse vil afhænge af aktieudbyttet fra Spar Nord Bank A/S. Ved fastlæggelse af beløbets størrelse tages også hensyn til at fonden har et likvidt beredskab for donationer i en årrække.

Donationer fra Spar Nord Fonden søges elektronisk via www.sparnordfonden.dk 

Alle modtagere af donationer fra Spar Nord Fonden offentliggøres med navn og modtaget beløb på fondens hjemmeside samt forpligter sig til at stille sig til rådighed for artikel i pressen, de sociale medier samt på fondens hjemmeside mv..

Spar Nord Fondens vision:

At være et nærværende vækstcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling i Danmark og dermed øge kendskabet til og sympatien for Spar Nord Bank
 
 
 
Del siden