Impactprincipper i landsdækkende projekter

Når du ansøger Spar Nord Fonden skal du beskrive, hvordan jeres projekt matcher hvert af impactprincipperne. Samtidig bedes du vurdere i hvor høj grad, projektet lever op til impactprincipperne på en skala fra 1-6, hvor 1 er dårligst og 6 er bedst. Du kan se beskrivelser for hvert trin på skalaen ved at vælge herunder. 

Fællesskab

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor fl ere er sammen om at lære, udvikle, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små som store fællesskaber.
1. Intet fællesskab
Projektet bidrager ikke til at fremme fællesskaber.
2. Aktiviteter der samler målgruppen
Projektet indeholder aktiviteter, som samler personer. Fællesskabsfølelse og samhørighed fremmes ikke aktivt.
3. Til glæde for afgrænsede fællesskaber
Projektet indeholder aktiviteter, som fremmer fællesskaber hos lukkede grupper. Projektet er skabt af enkelte ildsjæle for fællesskabet, men projektet er ikke udviklet i et fællesskab.
4. Til glæde for åbne fællesskaber
Projektet indeholder aktiviteter, som fremmer fællesskaber hos åbne grupper. Projektet er skabt af enkelte ildsjæle for fællesskabet, men projektet er ikke udviklet i et fællesskab.
5. Udviklende fællesskaber
Projektet fremmer fællesskaber hos åbne grupper og er udviklet i et fællesskab.
6. Fællesskab i projektets DNA
Projektet idéudvikles, gennemføres og opleves i fællesskab. Det er gennem hele projektet tænkt ind, hvordan fællesskabet kan udvikles gennem aktiviteterne.

Nyskabende

Spar Nord Fonden prioriterer projekter, hvor evnen til at tænke anderledes er i fokus – så vi sammen gennem udvikling, engagement og kreativitet viser nye veje for mennesker og samfund.
1. Projektet er drift
Donationen bruges som et tilskud til donationsmodtagers normale drift.
2. Projektet understøtter en igangværende forankring
Projektets aktiviteter er ikke nyskabende, men de er fortsat relativt nye for donationsmodtager, som arbejder på at forankre dem i driften.
3. Projektet er nyt i en lokal sammenhæng
Projektets aktiviteter er ikke nyskabende, men det er første gang de gennemføres af donationsmodtager eller i lokalområdet.
4. Nyskabende delaktiviteter
Dele af projektets aktiviteter er nyskabende i forhold til projektets målgruppe og lignende projekter. Samtidig adresserer de nyskabende delaktiviteter et behov hos projektets slutbrugere.
5. Nyskabende aktiviteter
Størstedelen af projektets aktiviteter er nyskabende i forhold til projektets målgruppe og lignende projekter. Samtidig adresserer aktiviteterne et behov hos projektets slutbrugere.
6. Projektet er i sig selv nyskabende
Hele projektet er overbevisende nyskabende og adresserer et behov hos projektets slutbrugere. Samtidig forholder donationsmodtager sig løbende til projektets risici.

Synlighed

Spar Nord Fonden har fokus på, at et projekts gode historie fortælles til læring og inspiration for andre – og at modtager af donationen og Spar Nord Fonden i et samarbejde kan skabe synlighed om projektet. Vi prioriterer projekter, der involverer, aktiverer og er synlige lokalt, regionalt og nationalt.
1. Ingen synlighed
Projektet skaber ikke synlighed omkring de gode historier, som donationen bidrager til.
2. Synlighed hos dele af målgrupperne
Projektet skaber lokal synlighed hos dele af projektets målgrupper.
3. Lokal synlighed
Projektet skaber lokal synlighed hos alle dele af projektets målgrupper.
4. Synlighed blandt målgrupperne – i og uden for lokalområdet
Projektet skaber synlighed blandt projektets målgrupper både i og uden for lokalområdet.
5. Synlighed og engagement hos målgrupperne og dele af omverdenen
Projektet skaber synlighed hos projektets målgrupper og bredt i samfundet, hvor de gode historier fortælles.
6. Bred synlighed for omverdenen
Projektet skaber synlighed om de gode historier og har en national kommunikationsindsats.

Viden & Læring

Slutbrugerne af projekter, som Spar Nord Fonden støtter, skal blive rigere på læring og viden. De skal skabe et bredt fundament med varige aftryk og mange nuancer, der hjælper mennesker til at se flere muligheder og perspektiver i eget liv. Således skal videndeling tænkes ind og erfaringer formidles, så flest muligt kan have glæde af projekterne – her, nu og senere i livet.
1. Der er ingen viden og læring i projektet
Projektet gør ikke noget bevidst for at opsamle viden og læring fra projektet og dele denne med andre. Der formidles heller ingen viden og læring til slutbruger.
2. Slutbruger opnår i begrænset omfang ny viden
Projektet opsamler viden og læring i slutningen af projektet, men får ikke bevidst delt denne viden og læring med andre. Kun slutbruger opnår i begrænset omfang ny viden.
3. Viden og læring opsamles løbende, men deles ikke bevidst
Kun slutbruger opnår løbende viden og læring fra projektet, men projektet får ikke bevidst delt denne viden og læring med andre.
4. Slutbruger/målgruppe opnår ny viden og læring
Projektet opsamler løbende viden og læring fra aktiviteterne, og ved projektets afslutning bliver denne viden frit tilgængelig for andre.
5. Vidensdeling i slutningen af projektet
Projektet opsamler løbende viden og læring fra aktiviteterne og drøfter i slutningen af projektet denne viden med dele af målgruppen.
6. Løbende involvering af centrale aktører
Projektet har fra starten overvejet, hvem der kan have glæde af viden og læring fra projektet og involverer løbende disse i drøftelserne af den opsamlede erfaring.

Bæredygtighed

Spar Nord Fonden er optaget af en bæredygtig udvikling, der sikrer, at fremskridt ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder. Vi prioriterer projekter, der på alle niveauer har tænkt bæredygtighed ind – og vi ser positivt på initiativer, der støtter op om et eller fl ere af FN’s 17 Verdensmål.
1. Ikke bæredygtigt
Projektet har ikke fokus på at fremme bæredygtighed, og der er ikke tænkt over bæredygtighed i gennemførslen af projektet.
2. Projektets indsatsområde er bæredygtigt
Projektets indsatsområde er relateret til ét af FN’s verdensmål, men projektets aktiviteter fremmer ikke direkte bæredygtighed, ligesom der ikke er tænkt over bæredygtighed i gennemførslen af projektet.
3. Dele af projektets aktiviteter fremmer bæredygtighed
Dele af projektets aktiviteter fremmer direkte ét af FN’s verdensmål. Der er ikke tænkt over bæredygtighed i gennemførslen af projektet.
4. Projektet gør en indsats for at det gennemføres bæredygtigt
Dele af projektets aktiviteter fremmer direkte ét af FN’s verdensmål, og projektet gør en indsats for at gøre gennemførslen af projektet bæredygtigt.
5. Bæredygtighed som et grundelement
Størstedelen af projektets aktiviteter fremmer direkte ét eller flere af FN’s verdensmål, og projektet gør en indsats for at gøre gennemførslen af projektet bæredygtigt.
6. Bæredygtighed i DNA
Projektets primære effekt er at fremme bæredygtighed, og bæredygtighed er tænkt ind i alle dele af projektets gennemførelse. Samtidig inspirerer projektet andre til at tænke mere bæredygtigt.