Impactprincipper i lokale projekter

Når du ansøger Spar Nord Fonden skal du beskrive, hvordan jeres projekt matcher hvert af impactprincipperne. Samtidig bedes du vurdere i hvor høj grad, projektet lever op til impactprincipperne på en skala fra 1-6, hvor 1 er dårligst og 6 er bedst. Du kan se beskrivelser for hvert trin på skalaen ved at vælge herunder. 

Fællesskab

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor fl ere er sammen om at lære, udvikle, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små som store fællesskaber.
1. Intet fællesskab
Projektet bidrager ikke til at fremme fællesskaber.
2. Aktiviteter der samler målgruppen
Projektet indeholder aktiviteter, som samler personer. Fællesskabsfølelse og samhørighed fremmes ikke aktivt.
3. Til glæde for afgrænsede fællesskaber
Projektet indeholder aktiviteter, som fremmer fællesskaber hos lukkede grupper. Projektet er skabt af enkelte ildsjæle for fællesskabet, men projektet er ikke udviklet i et fællesskab.
4. Til glæde for åbne fællesskaber
Projektet indeholder aktiviteter, som fremmer fællesskaber hos åbne grupper. Projektet er skabt af enkelte ildsjæle for fællesskabet, men projektet er ikke udviklet i et fællesskab.
5. Udviklende fællesskaber
Projektet fremmer fællesskaber hos åbne grupper og er udviklet i et fællesskab.
6. Fællesskab i projektets DNA
Projektet idéudvikles, gennemføres og opleves i fællesskab. Det er gennem hele projektet tænkt ind, hvordan fællesskabet kan udvikles gennem aktiviteterne.

Nyskabende

Spar Nord Fonden prioriterer projekter, hvor evnen til at tænke anderledes er i fokus – så vi sammen gennem udvikling, engagement og kreativitet viser nye veje for mennesker og samfund.
1. Projektet er drift
Donationen bruges som et tilskud til donationsmodtagers normale drift.
2. Projektet understøtter en igangværende forankring
Projektets aktiviteter er ikke nyskabende, men de er fortsat relativt nye for donationsmodtager, som arbejder på at forankre dem i driften.
3. Projektet er nyt i en lokal sammenhæng
Projektets aktiviteter er ikke nyskabende, men det er første gang de gennemføres af donationsmodtager eller i lokalområdet.
4. Nyskabende delaktiviteter
Dele af projektets aktiviteter er nyskabende i forhold til projektets målgruppe og lignende projekter. Samtidig adresserer de nyskabende delaktiviteter et behov hos projektets slutbrugere.
5. Nyskabende aktiviteter
Størstedelen af projektets aktiviteter er nyskabende i forhold til projektets målgruppe og lignende projekter. Samtidig adresserer aktiviteterne et behov hos projektets slutbrugere.
6. Projektet er i sig selv nyskabende
Hele projektet er overbevisende nyskabende og adresserer et behov hos projektets slutbrugere. Samtidig forholder donationsmodtager sig løbende til projektets risici.

Synlighed

Spar Nord Fonden har fokus på, at et projekts gode historie fortælles til læring og inspiration for andre – og at modtager af donationen og Spar Nord Fonden i et samarbejde kan skabe synlighed om projektet. Vi prioriterer projekter, der involverer, aktiverer og er synlige lokalt, regionalt og nationalt.
1. Ingen synlighed
Projektet skaber ikke synlighed omkring de gode historier, som donationen bidrager til.
2. Synlighed hos dele af målgrupperne
Projektet skaber lokal synlighed hos dele af projektets målgrupper.
3. Lokal synlighed
Projektet skaber lokal synlighed hos alle dele af projektets målgrupper.
4. Synlighed blandt målgrupperne – i og uden for lokalområdet
Projektet skaber synlighed blandt projektets målgrupper både i og uden for lokalområdet.
5. Synlighed og engagement hos målgrupperne og dele af omverdenen
Projektet skaber synlighed hos projektets målgrupper og bredt i samfundet, hvor de gode historier fortælles.
6. Bred synlighed for omverdenen
Projektet skaber synlighed om de gode historier og har en national kommunikationsindsats.

Lokalsamfund

Spar Nord Fonden ønsker at fremme aktiviteter, der gør en forskel for og i lokalsamfundet. Projekter hvor lokale fællesskaber udvikles og styrkes, og hvor konkrete aktiviteter gør en forskel for den enkelte, styrker det sociale og skaber glæde og sammenhold i lokalsamfundet.
1. Intet lokalt
Der er ikke tale om et lokalt forankret projekt.
2. Udføres lokalt
Projektet er ikke skabt gennem involvering af lokalsamfundet, men udføres til glæde for et lokalt fællesskab.
3. Understøtter lokal udvikling
Projektet vokser ikke ud af lokalsamfundet, men projektets indhold (f.eks. Indkøb af materialer og udstyr) understøtter en lokal udvikling, der kan bidrage til at skabe glæde.
4. Delvist involvering af lokalsamfundet
Projektet har ikke rod i lokalsamfundet, men involverer lokalsamfundet og understøtter på den ene eller anden vis en positiv udvikling lokalt.
5. Involvering af lokalsamfundet
Projektet involverer lokalsamfundet hvor frivillige bidrager positivt til at skabe sammenhængskraft og udvikle det lokalsamfund, de selv er en den del af.
6. Udviklet og gennemført lokalt
Projektet idéudvikles og gennemføres af lokale kræfter – og bærer lokalsamfundets DNA. Projektet skal have til hensigt at styrke lokalsamfundet og det lokale engagement.

Frivillighed

Spar Nord Fonden støtter projekter, hvor mennesker er ambitiøse og brænder for det, de gør. Vi har særligt fokus på indsatser og initiativer, som lykkes fordi ildsjæle og frivillige med engagement og arbejdskraft yder en ekstra indsats for fællesskabet og medvirker til et aktivt og involverende foreningsliv.
1. Ingen frivillighed
Projektet involverer ikke frivillige og er ikke drevet af en frivillig ulønnet indsats.
2. Understøtter en frivillig indsats
Projektet involverer ikke frivillige kræfter, men projektets aktiviteter (f.eks. indkøb af udstyr og materialer) understøtter at frivillige kan yde en indsats for lokalsamfundet.
3. Frivillige involveret i projektet
Projektet er som udgangspunkt ikke drevet af frivillige, men involverer frivillige i gennemførslen af aktiviteterne.
4. Delvist drevet af frivillige
Projektet er delvist drevet af frivillige kræfter og involverer frivillige i gennemførelse af aktiviteterne.
5. Frivilligt drevet
Projektet er drevet af frivillige ildsjæle og involverer frivillige i gennemførrelse af aktiviteterne.
6. Frivillighed i projektets DNA
Projektet idéudvikles og gennemføres af frivillige ildsjæle. Projektet involverer mange frivillige i en forpligtende indsats og engagerer flere til at blive frivillige.