KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name

Ph.d. / Postdoc

Spar Nord Fonden har siden 2018 opfordret forskere i Danmark til at søge Fondens Ph.d./Postdoc stipendier. For at sikre at der skabes ny viden inden for Spar Nord Fondens uddelingsområder og for at understøtte vækstlaget i dansk forskning, afsætter Spar Nord Fonden årligt en pulje fondsmidler til at støtte Ph.d./Postdoc-projekter. Hvert år fastlægger Spar Nord Fondens bestyrelse et samfundsaktuelt tema og inviterer forskere fra danske universiteter til at præsentere nye og interessante forskningsprojekter.

 

Der er lukket for ansøgninger for i år, men der vil være en ny temapulje at søge til næste år. 


Ansøgninger 2023

Temaopslaget for 2023 tegnes i samarbejde med den uafhængige tænketank EQUALIS.

 

Tema for Spar Nord Fondens Ph.d./Postdoc-projekter 2023

FN’s Verdensmål om ligestilling, diversitet og inklusion er og bliver en større del af danske virksomheders udvikling. Også i EU er opmærksomheden på disse temaer stigende, og der stilles i stadig højere grad krav til implementering af principper og afrapportering, f.eks. i form af EU Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), UN Global Compact og det kommende Corporate Sustanability Reporting Directive (CSRD). Parallelt hermed efterspørger virksomheder mere og mere viden om, hvordan de ikke bare implementerer regler og principper korrekt, men også hvordan de øgede krav strategisk kan accelerere, understøtte og udvikle virksomhedernes sociale og økonomiske resultater og ansvar.

 

Med dette udgangspunkt sætter Spar Nord Fonden i 2023 fokus på Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene. Mens der i årtier har været formel ligestilling mellem kønnene i Danmark, kniber det fortsat med reel ligestilling i international sammenligning. Ifølge World Economic Forum’s rapport fra 2021 halter Danmark betydeligt efter vores nordiske naboer hvad angår ligestilling i erhvervslivet. Mens f.eks. Island, Norge og Sverige ligger i top i indekset, er Danmark faldet fra en 14. plads i 2009 til 32. plads.

 

Danske virksomheder har allerede et stort fokus på ligestillings- og diversitetsproblematikker – ikke kun i forhold til køn, men også i forhold til andre identitetsfaktorer, såsom kultur, handicap, etnicitet, alder, seksualitet, social baggrund osv. Dette har medført et spirende Diversity, Equity and Inclusion felt hos virksomheder, som indebærer udbud af og efterspørgsel på initiativer, programmer og konsulentydelser, der tilbyder svar på, hvordan ulighedsskabende dynamikker adresseres og imødegås i en virksomhed. Bakket op af forskning er erfaringen dog, at flere af disse initiativer ikke virker efter hensigten, og i nogle tilfælde endda risikerer (ikke-intentionelt) at forstærke ulighedsskabende dynamikker og strukturer. Men spørgsmålet er så, hvad virksomheder kan gøre for at for øge ligestilling og diversitet?

Både dansk og international forskning har i stort omfang dokumenteret, hvordan ulighed produceres og opretholdes, men spørgsmålet er fortsat, hvordan denne viden omsættes klogt og effektfuldt i konkret handling for forandring.

 

Spar Nord Fonden indbyder hermed til ansøgninger om Ph.d./Postdoc-projekter, der har fokus på at besvare disse med fokus på køn. Spar Nord Fonden ser med særlig interesse på projekter, der inddrager et strukturelt perspektiv, og som således har et helhedsorienteret blik på organisationer. Vi forventer, at projekterne tager udgangspunkt i solide empiriske undersøgelser, der bidrager til nye indsigter, gerne med fokus på mulige ledelsesmæssige og politiske tiltag.

 

Samarbejdet med EQUALIS om dette tema indebærer, at EQUALIS vil følge projekterne tæt og kommunikere resultaterne i samarbejde med Spar Nord Fonden. Det er dog alene Spar Nord Fondens bestyrelse, som bevilger projekterne.

 

Spar Nord Fonden prioriterer projekter, der adresserer en eller flere af de diversitetsudfordringer som kortlægges i EQUALIS Diversitetsbarometer 2023.

 

Spar Nord Fonden forventer at støtte tre projekter.


Om EQUALIS

 

Tænketanken EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. EQUALIS er en non-profit og politisk samt kommercielt uafhængig tænketank.

 

EQUALIS arbejder vidensbaseret, løsningsorienteret og partnerskabssøgende. EQUALIS fokuserer på ligestilling mellem kønnene i et intersektionelt perspektiv, samt på opnåelse af kønsdiversitet i de arenaer af samfundet, der har relation til og betydning for arbejdsmarkedet. Læs mere på EQUALIS' hjemmeside


Krav til ansøgning
  • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af problemstilling, forskningsmetode, datagrundlag, tidsplan og budget maksimalt otte normalsider i alt.

  • Der skal vedlægges CV og relevante bilag i et begrænset omfang.

  • Der kan søges til både navngivne og unavngivne kandidater.

  • Budgetrammen  for  hver  ansøgning  er  på  maksimalt  2.200.000  kroner.  Der  gives  ikke  overhead,  men vi støtter faktiske omkostninger, som knytter sig nært til projektet. Ved barsel hos kandidaterne i projektperioden er det muligt at søge om en tillægsbevilling til dækning af de ekstra lønudgifter, som institutionen har i den forbindelse.

  • Ansøgningerne skal komme fra faglige miljøer på danske universiteter med lektorer eller professorer som ansøger. Kandidater til Ph.d./Postdoc-stipendier kan dermed ikke selv søge.
Ansøgningsfristen er udløbet

 

Ansøgere får direkte besked om udfaldet af behandlingen omkring 1. juli 2023.

 

Ansøgningerne vurderes af et eksternt forskerpanel, som giver deres vurdering til Spar Nord Fondens bestyrelse. Medlemmerne af panelet offentliggøres ved ansøgningsfristen.

 

 

Kontakt ikke Spar Nord Fondens bestyrelsesmedlemmer med spørgsmål, men få svar via mail: forskning@sparnordfonden.dk


30,5 mio. kr. doneret til forskning

Siden 2018 har Spar Nord Fonden støttet 17 Ph.d./Postdoc stillinger og har dermed uddelt over 30,5 mio. kroner til programmet.

Læs om nogle af Fondens støttede Ph.d./Postdoc-projekter herunder.

Hent flere